вторник, 9 декември 2014 г.

Юбилейна изложба на ГЕОРГИ АТАНАСОВНа 12 декември от 17,30 ч. в Художествена галерия – Добрич  се открива изложба рисунки на Георги Атанасов. Флорални мотиви, голи тела, фавни, кентаври и богове ни гледат от там. Усещането е с  особен  митологичен привкус. Така художникът отбелязва своя 60-годишен юбилей. Изложбата ще бъде открита от Валери Пощаров.
Ге­ор­ги Ата­на­сов живее в До­б­рич. Завършва ВТУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” със спе­ци­ал­ност „Гра­фи­ка”през 1982 г при проф. Никола Хаджитанев.  Дъл­го­го­ди­шен член на Сдру­же­ни­е­то на худож­ни­ци­те и на „Ате­лие 13” – До­б­рич. Атанасов е правил мно­го са­мо­с­то­я­тел­ни из­ло­ж­би, има уча­с­тия в ко­ле­к­ти­в­ни из­ло­ж­би. Организатор е на международни и национални пленери. Освен с графика, той се занимава и с декоративна живопис и акварел.

Няма коментари:

Публикуване на коментар